معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۲/۹/۷
عناوين برنامه هاي سلامت نوزادان وكودكان

عناوين برنامه هاي سلامت نوزادان وكودكان

 

 ·          برنامه مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم

 

·          برنامه مراقبت هاي ادغام يافته كودك بيمار

 

·           نظام مراقبت مرگ كودكان

 

·          برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر و بيمارستان هاي دوستدار كودك

 

·         برنامه سلامت نوزادان

 

 

معرفي برنامه هاي سلامت نوزادان وكودكان

 

·          برنامه مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم


برنامه مراقبت كودكـان سـالم به دنبال يافتن راهي براي جدا كردن كودكـــــان سالم از كودكان بظاهر سالم يا  مستعد به بيمــــاري  است كه هنوز نشـــانگان (Symptoms) بيماري در آنها مستقر نشده است. هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان صفر تا هشت ساله و اجراي آن مي باشد.

    

·           برنامه مراقبت هاي ادغام يافته كودك سالم

 

 

·         هدف كلي :

 

·         ارتقا سطح سلامت كودكان

·         كاهش بار بيماري‌هاي كودكان

·         كاهش معلوليت‌هاي كودكان

·         كاهش مرگ و ميركودكان

 

·         اهداف اختصاصي :

 

گسترش مراقبت‌هاي ادغام يافته سلامت كودكان

ارتقاء سطح علمي كاركنان بهداشتي و درماني درزمينه ارزيابي، تشخيص و توصيه‌هاي مراقبتي كودكان سالم

ارتقاء آگاهي جامعه

ارتقاء كيفي خدمات و پايش و ارزشيابي برنامه

 

  پايش رشد و تكامل همه جانبه كودكان

  غربالگري عوامل خطردر كودكان

  انجام مداخلات لازم

 

 

 

معرفي برنامه مراقبت هاي ادغام يافته كودك بيمار

  

مانا بعنوان يك استراتژي برنامه هاي موجود مراقبت از كودكان زير 5 سال را هماهنگ نموده و باغربالگري و شناسايي بيماري و عوامل خطر در كودكان كيفيت ارائه خدمات را افزايش داده و اثربخشي مراقبتها را بالا مي برد و هزينه هاي خدمات را كاهش مي دهد.

 

اهداف برنامه مراقبت هاي ادغام يافته كودك بيمار

 

هدف كلي :

 

·         ارتقاء كمي و كيفي در ارائه  خدمات مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي  اطفال (مانا )

·         بهبود كمي و كيفي هماهنگي هاي بين بخشي در مراقبت ادغام يافته كودك بيمار

·         بهبود كمي و كيفي برنامه مراقبت از كودك مصدوم

 

اهداف اختصاصي :

 

·         ارتقاي مهارتهاي كاركنان ارائه دهنده خدمات

·         بهبود سيستم هاي بهداشتي (دارو، ارجاع، نظارت)

·         بهبود رفتار و عملكرد خانواده و جامعه

 

 

معرفي برنامه نظام مراقبت مرگ كودكان 1تا 59 ماهه 

ترسيم دقيق چهره مرگ و مير كودكان در جامعه، به منظور شناسايي علل بروز و يا عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحي مداخله به منظور حل مشكلات و جلوگيري از وقوع مرگ هاي مشابه، از جمله مهم ترين راهكارها براي ارتقاي سلامت كودكان است. شاخص مرگ و مير كودكان زير 5 سال از مهمترين شاخص هايي است كه نشان دهنده توسعه كشورهاست. علت انتخاب اين شاخص به عنوان نمايه توسعه، تأثير عوامل مختلف اجتماعي و اقتصادي در كاهش يا افزايش آن است. ترسيم دقيق چهره مرگ و مير كودكان در جامعه، به منظور شناسايي علل بروز و يا عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحي مداخله به منظور حل مشكلات و جلوگيري از وقوع مرگ هاي مشابه، از جمله مهم ترين راهكارها براي ارتقاي سلامت كودكان است.  مرگ كودكان از مجموعه عوامل وابسته به هم تشكيل شده است كه مداخله در هر مرحله مي تواند از بروز مرگهاي بعدي جلوگيري كند از اين رو اداره سلامت كودكان اقدام به طراحي نظام كشوري مراقبت مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه نمود و به منظور شناخت عوامل موثر در مرگ و مير كودكان و طراحي مداخله مناسب ، براي تمامي موارد مرگهاي گزارش شده، پرسشنامه بررسي مرگ تكميل و در كميته هاي كاهش مرگ و مير كودكان در بيمارستان، شهرستان و دانشگاه بررسي مي شود تا با توجه به علت فوت، راهكارهاي مناسب براي پيشگيري از موارد مشابه ارائه گردد.

 

معرفي برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر و بيمارستان هاي دوستداركودك 

 

تغذيه با شير مادر در پيشگيري از ابتلا ء به بيماري  و مــرگ و مير كودكان، ارتقاء سطح سلامت و تامين رشد و تكامل مطلوب آنان ،نقش منحصر به فردي را ايفا ميكند . شيرمادر بعنوان ماده غذايي بي نظير و بدون جانشين ،حاوي تمام مواد مغذي و انرژي مورد نياز كودك براي رشد و تكامل مطلــــوب است  و داراي

برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر در قالب دو عنوان ترويج تغذيه با شير مادر و بيمارستان هاي دوستدار كودك طراحي شده است. از آنجا كه عمده زايمانها در بيمارستانها صورت مي گيرند ،در اجراي استراتژي ترويج تغذيه با شير مادر يكي از مهمترين اركان آن اجراي تمهيداتي در بيمارستانها است كه مادران بتوانند شيردهي موفقي را براي شيرخواران خود آغاز نمايند و ادامه دهند . به چنين بيمارستاني ، دوستدار كودك گفته مي شود . از مهمترين فعاليتهاي بيمارستانهاي دوستدار كودك ،اجراي كامل اقدامات دهگانه دوستدار كودك ، انجام دوره اي پايش و ارزيابي مجدد بيمارستانها واتخاذ راهكارهاي مناسب واجراي مداخلات موثردر جهت بهبود كمي وكيفي اقدامات دهگانه در بيمارستانها، افزايش تعداد بيمارستانهاي دوستدار كودك ،افزايش آگاهي و بهبود  نگرش و عملكرد كاركنان بيمارستان هاي دوستدار كودك براي مشاوره و حل مشكلات شيردهي در راستاي  ايجاد زمينه يك شيردهي موفق براي مادران واهم فعاليتها در خصوص  پيشبرد برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر شامل ارتقا آگاهي پرسنل مراكز خدمات جامع سلامت ،پايگاهها و خانه هاي بهداشت و ارتقا آگاهي، نگرش و عملكرد جامعه در مورد نقش شيرمادردر ارتقاء سلامت نوزادان و كودكان به منظور افزايش تعداد كودكان بهره مند ازمزاياي تغذيه باشيرمادر در سطوح مختلف جامعه است. درهمين راستا اطلاع رساني گروهي، تهيه و توزيع پمفلت و جزوات آموزشي، انجام هماهنگي با مراكز آموزشي و ساير ادارات و ارگانها از جمله سياستهاي متخذه در مسير تحقق اهداف برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر است . 

 

           

اهداف برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر و بيمارستان هاي دوستداركودك 

 

هدف كلي :

ارتقاء بهبود كمي و كيفي  تداوم تغذيه با شيرمادر بصورت انحصاري تا پايان 6 ماهگي و تداوم آن همراه با شروع به موقع غذاهاي كمكي مناسب  تا پايان 2 سالگي

·         اهداف اختصاصي:

 

·         تغذيه انحصاري با شيرمادر در 6 ماه اول عمر

·         شروع غذاهاي كمكي به موقع، كافي، سالم و مناسب

·         تداوم تغذيه با شيرمادر براي مدت 2 سال و بيشتر

·         حمايت از مادران باردار وشيرده

 

 

معرفي برنامه نوزادان

                                                                                                                                               

چشم انداز سلامت نوزادان

 تمامي نوزادان فارغ از جنسيت، نژاد، زبان ومذهب، با هر وضعيت از سلامت و بيماري به هر مركز ارايه خدمات در هر زماني از زندگي خود چه پيش از زايمان در زمان جنيني يا حين و پس از زايمان مراجعه نمود، خدمت اثربخش و كارآمدي دريافت كند بگونه اي كه پس از طي اين دوره زنده و در سلامت كامل باشد و درصورت بروز عارضه، درمان كامل شده، يا مسير درمان و پيگيري براي وي كاملا" مشخص و فراهم شود .  

 

هدف كلي برنامه سلامت نوزادان

 

·         افزايش اميد زندگي

 

 

·         اهداف اختصاصي:

 

·         كاهش مرگ نوزدان به كمتر از 7 درهزار تولد زنده

·         بهبود مراقبت تكاملي در بخش هاي مراقبت نوزدان به ميران 70درصد

 

تاریخ به روز رسانی: 1398/04/11
تعداد بازدید: 24795
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:28
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1402/09/07
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal