معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۳/۳۰
حفاظت فنی و بهداشت کار
4-1 ) کلیات
ماده 85- براي صيانت نيروي انساني ومنابع مادي كشور رعايت دستورالعملهائي كه ازطريق شوراي عالي حفاظت فني ( جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري ازبيماريهاي حرفه اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مي شود، براي كليه كارگاهها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است .
تبصره – كارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده ومكلف به رعايت اصول فني وبهداشت كار مي باشند.
ماده 86- شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئين نامه هاي حفاظت فني مي باشد و از اعضاء ذيل تشكيل مي گردد:
1- وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او كه رئيس شورا خواهد بود
2- معاون وزارت صنايع
3- معاون وزارت صنايع سنگين
4- معاون وزارت كشاورزي
5- معاون وزارت نفت
6- معاون وزارت معادن و فلزات
7- معاون وزارت جهاد سازندگي
8- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
9- دو نفر ازاستادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني
10- دو نفر ازمديران صنايع
11- دو نفر از نمايندگان كارگران
12- مدير كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود.
تبصره 1- پيشنهادات شورا به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده و شورا درصورت لزوم مي تواند براي تهيه طرح آئين نامه هاي مربوط به حفاظت فني كارگران درمحيط كار و انجام ساير وظايف مربوط به شورا، كميته هاي تخصصي مركب از كارشناسان تشكيل دهد.
تبصره 2- آئين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد.
تبصره 3- انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان كارگران و نمايندگان مديران صنايع مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فني تهيه به تصويب وزير كار و اموراجتماعي خواهد رسيد.
ماده 87- اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي مو جود را توسعه دهند، مكلفند بدوا برنامه كار و نقشه هاي ساختماني و طرحهاي مورد نظر را از لحاظ پيش بيني درامر حفاظت فني و بهداشت كار، براي اظهار نظر و تائيد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يكماه اعلام نمايد. بهره برداري از كارگاههاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود.
تاریخ به روز رسانی: 1391/05/09
تعداد بازدید: 11783
آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/03/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal